Reklamační řád

Tento Reklamační řád (dále jen "reklamační řád") upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného spotřebitelem prostřednictvím e-shopu www.unicuscommunitas.com od společnosti:

společnost

UNICUS COMMUNITAS s.r.o.
vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 117393
sídlo  


Příkop 843/4,
602 00 Brno
Česká Republika
09126996
DIČ CZ09126996

(dále jen "prodávající")

Adresa pro doručování:

společnost

UNICUS COMMUNITAS s.r.o.

sídlo  


Příkop 834/8,
602 00 Brno
Česká Republika
tel. číslo +420 603 702 700
email reklamace@unicuscommunitas.com

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující je povinen se před objednáním zboží seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem.

PRÁVA KUPUJÍCÍHO Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Prodávající poskytuje v souladu s ust. § 2165 odst. 2 Občanského zákoníku kupujícímu na zboží záruku po dobu, která je uvedena na obalu každého zboží jako doba spotřeby. Není-li na zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti a nevyplývá-li z povahy věci jinak, činí záruční doba spotřebního zboží dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží. Kupující bere na vědomí, že při určení doby spotřeby vyznačené na obalu zboží se předpokládá, že kupující dodrží veškeré podmínky pro řádné skladování zboží, které jsou uvedeny na obalu zboží. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným skladováním zboží, neodborným zacházením, jakožto i vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. 

Na základě § 1829 Občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 7 Všeobecných obchodních podmínek. V případě vrácení zboží musí být produkty nerozbalené a jejich obal nesmí být poškozený.

Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nutné toto poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutné neprodleně oznámit e-mailem na adresu reklamace@unicuscommunitas.com a společně s tím zaslat na tuto adresu škodní protokol potvrzený přepravcem. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Oprávněná reklamace bude řešena výměnou zboží nebo vrácením zaplacené kupní ceny. Preferovaný způsob řešení reklamace kupující oznámí ve Formuláři pro odstoupení od kupní smlouvy. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. Právo na úhradu těchto nákladů musí kupující uplatnit do jednoho měsíce od vrácení zboží. V případě neoprávněné reklamace nemá zákazník nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřizováním reklamace.

POSTUP VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Kupující oznámí vrácení zboží zasláním vyplněného Formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy na e-mail reklamace@unicuscommunitas.com. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je přílohou tohoto reklamačního řádu.

Reklamované zboží by mělo být důkladně zabaleno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození.

Kupující zašle produkty společně s kopií nákupního dokladu a vyplněným a podepsaným Formulářem pro odstoupení od kupní smlouvy na adresu:

společnost

UNICUS COMMUNITAS s.r.o.

sídlo  


Příkop 834/8,
602 00 Brno
Česká Republika
tel. číslo +420 603 702 700

Prodávající vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího doručení, případně do 30 dnů ode dne doručení reklamovaného zboží. Informace o vyřízení reklamace budou kupujícímu dodány e-mailem do 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení zde

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 20. 10. 2020.