Obchodní podmínky

Pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) umístěného na internetové adrese www.unicuscommunitas.com.

společnost

UNICUS COMMUNITAS s.r.o.
vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 117393
sídlo a doručovací adresa    


Příkop 843/4,
602 00 Brno
Česká Republika
09126996
emailová adresa info@unicuscommunitas.com
tel. +420 603 702 700

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) smluvní vztah mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně prodávajícího je společnost UNICUS COMMUNITAS s.r.o., IČ 09126996, vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 117393, se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno (dále jen „prodávající“) a na straně kupujícího spotřebitel (dále jen „kupující“), tedy práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupní smlouva“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je provozován na webové stránce dostupné na internetové adrese www.unicuscommunitas.com (dále jen „internetový obchod“ a „webová stránka“). Prodávající je podnikatelem.

1.2 Za spotřebitele je v těchto VOP v souladu s občanským zákoníkem považován každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím prostřednictvím webového rozhraní na shora uvedené webové stránce (dále jen „webové rozhraní“) nebo s prodávajícím jinak jedná.

1.3 VOP se nevztahují na ty případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, tedy jedná jako podnikatel.

1.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Přehled zboží určeného prodávajícím k prodeji je uveden v internetovém obchodu dostupném na webové stránce (dále jen „zboží“). Kupující bere na vědomí, že veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodu jsou nezávazné a že prezentace zboží (včetně fotografií zboží) prostřednictvím internetového obchodu má informativní charakter, přičemž prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, i když je mu objednávka kupujícího doručena. Prodávající je zároveň oprávněn odmítnout objednávku zboží, pokud by prodejem zboží kupujícímu měly být porušeny obecně závazné právní předpisy, pokud kupující v minulosti porušil obchodní podmínky, opakovaně nepřevzal doručované zboží, či jinak porušil obecně závazné právní předpisy dopadající na koupi zboží v internetovém obchodu, a to vše s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.

2.2 Kupující je povinen před požitím zboží se podrobně seznámit s příbalovou informací, která je ke zboží přiložena, a to zejména s doporučeným dávkováním či účinky. Prodávající neodpovídá za negativní zdravotní následky způsobené užitím zboží (produktů) v rozporu s příbalovou informací.

3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Kupující může provádět objednání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu (dále jen „jednorázová objednávka“) nebo ze svého uživatelského účtu, který mu je po registraci na webových stránkách zřízen (dále jen „uživatelský účet“).

3.2 Při registraci uživatelského účtu, při objednávce prostřednictvím uživatelského účtu i při jednorázové objednávce neregistrovaným kupujícím je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Dojde-li na straně kupujícího ke změně údajů, je povinen tyto údaje ve svém uživatelském účtu aktualizovat. Kupující bere na vědomí, že prodávající bude při své činnosti včetně plnění povinností z kupní smlouvy vycházet z toho, že údaje uvedené kupujícím jsou pravdivé a správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem (dále jen „přístupové údaje“), přičemž kupující je povinen tyto přístupové údaje nesdělovat třetím osobám a přiměřeným způsobem je zabezpečit proti zneužití včetně neoprávněného přihlášení do uživatelského účtu. Prodávající je oprávněn uživatelský účet zrušit, pokud kupující uživatelský účet, který mu byl zřízen, nevyužívá déle něž 24 měsíců a/nebo pokud kupující opakovaně poruší své povinnosti, které mu plynou z kupní smlouvy včetně těchto VOP, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

3.3 Zboží je v internetovém obchodu objednáváno prostřednictvím objednávkového formuláře, který je dostupný v rámci webového rozhraní (dále jen „objednávkový formulář“). Objednávkový formulář obsahuje zejména (nikoliv však pouze) následující údaje:

  • specifikaci objednávaného zboží včetně počtu kusů objednávaného zboží,
  • výši kupní ceny objednávaného zboží, způsob úhrady kupní ceny a požadovaný způsob doručení objednávaného zboží,
  • informaci o nákladech spojených s balením a dodáním objednaného zboží,

(dále také „objednávka“).

3.4 V souladu s ust. § 1826 odst. 3 občanského zákoníku má kupující před odesláním objednávky prodávajícímu možnost zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které od objednávkového formuláře vložil včetně možnosti opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávkového formuláře. V závěru procesu objednání zboží jsou kupujícímu zprostředkovány pomocí interaktivního odkazu VOP v aktuálním znění. Souhlas s VOP je nutné provést zaškrtnutím příslušného políčka, které se nachází u interaktivního odkazu na VOP. Zaškrtnutím souhlasu s VOP kupující potvrzuje, že se před odesláním objednávky seznámil s aktuálním zněním VOP (včetně aktuálního znění Reklamačního řádu) a že s nimi bez výhrad souhlasí a akceptuje je. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“, které je zobrazeno v rámci objednávkového formuláře. Před odesláním je kupující povinen zkontrolovat správnost údajů uvedených v objednávce. Okamžikem kliknutí na tlačítko „objednat“ je objednávka odeslána prodávajícímu. Kupující bere na vědomí, že údaje uvedené v odeslané objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé a že prodávající si jejich správnost a pravdivost nijak dále neověřuje.

3.5 Objednávka je považována za platnou, jsou-li v ní vyplněné veškeré v objednávkovém formuláři předepsané údaje a je-li prostřednictvím webového rozhraní odeslána (kliknutím na tlačítko „objednat“) prodávajícímu.

3.6 Prodávající je vždy oprávněn dle svého uvážení (množství zboží, výše kupní ceny apod.) ověřit objednávku u kupujícího, a to na emailové adrese kupujícího nebo na telefonním čísle kupujícího uvedeném v objednávce nebo v uživatelském účtu a kupující je povinen objednávku prodávajícímu verifikovat (dodatečně potvrdit). Pokud kupující objednávku prodávajícímu neverifikuje do 24 hodin od okamžiku, kdy byl prodávajícím s žádostí o dodatečné potvrzení objednávky kontaktován, bude objednávka prodávajícím považována za neuskutečněnou a prodávající k ní nebude nadále přihlížet. Toto bere kupující výslovně na vědomí.

3.7 Prodávající je povinen neprodleně po obdržení objednávky, nejpozději však do 48 hodin po obdržení objednávky, kupujícímu toto obdržení objednávky potvrdit (dále jen „potvrzení přijetí objednávky“), a to elektronickou poštou na emailovou adresu kupujícího, kterou má kupující uvedenou v uživatelském účtu (v případě objednání prostřednictvím uživatelského účtu) nebo kterou kupující prodávajícímu sdělil v objednávce (v případě jednorázové objednávky) – (dále jen „emailová adresa kupujícího“).

3.8 V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku prodávající předem vylučuje přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou provedenými ze strany kupujícího. 

3.9 Smluvní vztah vzniká mezi prodávajícím a kupujícím potvrzením přijetí objednávky, které je kupujícímu doručeno elektronickou poštou na emailovou adresu kupujícího.

3.10 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavření kupní smlouvy. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku pro uskutečnění objednávky a uzavření kupní smlouvy jsou v běžné výši, tj. ve výši podle sjednaných telekomunikačních či internetových služeb, které kupující používá pro dosažení přístupu k internetovému obchodu, tzn. ve výši, kterou má zákazník sjednanou se svým poskytovatelem telekomunikačních služeb nebo služeb internetového připojení.

4. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 U zboží je vždy v internetovém obchodě uvedena kupní cena včetně daně z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši (DPH). Kupní cena uvedená v internetovém obchodu je cenou smluvní, přičemž kupující odesláním objednávky mimo jiné potvrzuje svůj souhlas s výší kupní ceny. Kupní cena zboží je platná po tu dobu, kdy je zobrazována v internetovém obchodu.

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen prodávajícímu také zaplatit náklady spojené se zabalením zboží a dodáním zboží do místa určeného kupujícím (dále jen „náklady spojené s dodáním zboží“), a to ve smluvené výši. O výši nákladů spojených s dodáním zboží je kupující informován v rámci objednávkového formuláře před odesláním objednávky. Kupující bere na vědomí, že náklady spojené s dodáním zboží se mohou lišit v závislosti na zvoleném způsobu úhrady kupní ceny a doručení zboží. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 Kupní cenu je kupující povinen zaplatit prodávajícímu některým z následujících způsobů:

  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. ú.: 2801860843/2010, vedený u FIO banka, a.s.
  • platba debetní či kreditní kartou formou bezhotovostního převodu na na bankovní účet prodávajícího č. ú.: 2801860843/2010, vedený u FIO banka, a.s.

4.4 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, čímž však není dotčeno právo prodávajícího požadovat po kupujícím úhradu kupní ceny předem v souladu s čl. 4.6. těchto VOP.

4.5 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří (3) kalendářních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupní cena uhrazena okamžikem připsání na bankovní účet prodávajícího.

4.6 Prodávající je dle svého uvážení s ohledem na množství objednaného zboží, výši kupní ceny nebo výši nákladů spojených s dodáním zboží oprávněn požadovat po kupujícím úhradu celé kupní ceny (včetně nákladů spojených s dodáním zboží) před odesláním zboží kupujícímu. Je-li požadováno zaplacení kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu, potvrdí prodávající úhradu kupní ceny kupujícímu elektronickou poštou na emailovou adresu kupujícího. Aplikace ust. § 2119 odst. 1 občanského zákoníku na smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím založený kupní smlouvou je těmito VOP vyloučena.

4.7 Je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb provedených na základě kupní smlouvy kupujícím daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – faktura bude mít náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy. Daňový doklad – faktura je kupujícímu vystavena po uhrazení kupní ceny zboží a zaslána elektronickou poštou na emailovou adresu kupujícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH)

4.8 Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je prodávající povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Toto ustanovení platí po dobu platnosti a účinnosti zákona č. 112/2016 Sb.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ, NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

5.1 Zboží je možné doručit jen na území České republiky.

5.2 Dodání zboží je zajišťováno prostřednictvím poštovních či zásilkových služeb dle aktuální nabídky poskytovatelů poštovních nebo zásilkových služeb, které určil prodávající. Náklady spojené s dodáním zboží jsou uvedeny u jednotlivých možných způsobů dodání zboží.

5.3 Přehled možných způsobů dodání zboží je uveden v internetovém obchodu, přičemž možnosti způsobu dodání zboží určuje prodávající. Kupující je oprávněn prostřednictvím objednávkového formuláře zvolit některý z možných (dostupných) způsobů dodání zboží.

5.4 Je-li zboží dodáváno prostřednictvím poskytovatele poštovních nebo zásilkových služeb na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při jeho dodání. Při převzetí zboží od poskytovatele poštovních nebo zásilkových služeb je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit poskytovateli poštovních nebo zásilkových služeb. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5.5 V případě potřeby opakovaného doručování zboží kupujícímu, která je dána z důvodu stojící na straně kupujícího (špatně uvedená adresa v objednávce, neoprávněné odmítnutí převzetí zboží apod.), je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží. 

5.6 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny včetně nákladů spojených s dodáním zboží, nebo převzetím zboží, podle toho, co nastane později.

5.7 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem dodání zboží kupujícímu.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1 Kupující jakožto spotřebitel má v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v uvedené lhůtě prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu prodávajícího: info@unicuscommunitas.com  nebo písemně na adresu prodávajícího: Příkop 843/4, 602 00 Brno. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář, jenž tvoří přílohu těchto VOP.

6.2 Kupující bere na vědomí, že v souladu s ust. § 1837 nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy, na základě které je dodáno zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, nebo o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakožto i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

6.3 V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od ruší od svého počátku. Byl-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu i dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek, resp. veškeré darované věci darované v návaznosti na konkrétní kupní smlouvu.

6.4 Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží včetně nákladů na přepravu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.5 V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

6.6 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.7 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7. ODPOVĚDNOST Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1 Práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Prodávající poskytuje v souladu s ust. § 2165 odst. 2 občanského zákoníku kupujícímu na zboží záruku po dobu, která je uvedena na obalu každého zboží jako doba spotřeby. Kupující bere na vědomí, že při určení doby spotřeby vyznačené na obalu zboží se předpokládá, že kupující dodrží veškeré podmínky pro řádné skladování zboží, které jsou uvedeny na obalu zboží. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným skladováním zboží, neodborným zacházením, jakožto i vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou.

7.4 Kupující může případné vady zboží reklamovat u prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění na emailové adrese reklamace@unicuscommunitas.com.

7.5 Kupující je povinen prodávajícímu v rámci reklamace prokázat, že se jedná o zboží zakoupené u prodávajícího.

7.6 Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, nebo odstoupit od kupní smlouvy, nebo pokud to umožňuje povaha plnění, také na odstranění vady opravou věci či  přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující oznámí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení kupní smlouvy.

7.7 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, nejpozději do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. V ostatním se uplatní pravidla podle § 2106 a násl. občanského zákoníku. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace.

7.8 Kdo má právo podle ust. § 1923, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

7.9 Postup při uplatnění práv z vadného plnění podrobně upravuje Reklamační řád, který je nedílnou součástí těchto VOP (dále jen „Reklamační řád“).

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím samostatného dokumentu.

9. STÍŽNOSTI SPOTŘEBITELŮ A MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

9.1 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.2 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@unicuscommunitas.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na emailovou adresu kupujícího.

9.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.4 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 VOP, Reklamační řád a kupní smlouva jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

10.2 Kupující souhlasí, že mu v případě potřeby bude prodávajícím doručováno na emailovou adresu kupujícího.

10.3 Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP a Reklamačního řádu.

10.4 Kupní smlouva, VOP a Reklamační řád se řídí právním řádem České republiky. 

10.5 Kupní smlouva včetně VOP k okamžiku odeslání objednávky kupujícím je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

10.6 Nedílnou součástí těchto VOP je:

10.7 Tyto VOP jsou platné od 01.03.2024.

 

Pozn. Přejete si své body střádat a mít možnost využití slev při nákupu zboží? Zaregistrujte se do našeho věrnostního programu Klub doporučitelů COMMUNITAS.

 

 

 

 

Všeobecné obchodní podmínky – Klub doporučitelů COMMUNITAS

 

 I. Představení Klubu doporučitelů COMMUNITAS

 

V rámci UNICUS COMMUNITAS s.r.o., jsme pro Vás, naše věrné zákazníky, kteří si s námi přejete zůstávat v častějším spojení, vymysleli tento věrnostní program, v němž díky Vaší případné registraci v našem zákaznickém účtu na webových stránkách https://www.unicuscommunitas.com/cs/ (dále jen „internetový obchod“) můžete sbírat body pro využití slev na zboží (jednotlivé produkty) v rámci Vašich dalších nákupů Vašich oblíbených produktů.

 

V rámci klubu doporučitelů se zařadíte do komunity lidí dbající svého zdraví a můžete čerpat jednotlivé výhody tohoto klubu či doporučit Vašim přátelům také zakoupení Vámi oblíbených produktů naší společnosti.

 

V rámci klubu doporučitelů může prodávající, jímž je naše společnost: UNICUS COMMUNITAS s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl V, vložka 117393, se sídlem a doručovací adresou Příkop 834/8, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 09126996, kontaktní e-mailová adresa: info@unicuscommunitas.com, tel. +420 603 702 700 (dále jen „prodávající“) organizovat soutěže o ceny a umožňuje zákazníkům registrovaným na webových stránkách prodávajícího získávat body k uplatnění slevy na jednotlivé produkty prodávajícího nacházející se v  internetovém obchodu podávajícího (dále jen „e-shop“).

 

Jak funguje Klub doporučitelů COMMUNITAS?

Za každý nákup se Vám do zákaznické zóny přičte příslušný počet kreditů – Bodů za věrnost, který je uveden u konkrétní verze produktu. Tuto hodnotu poznáte u každého z produktů po výběru konkrétního produktu dostupného na webové stránce. Hodnota bodů je dále uvedena v Sazebníku Bodů, který tvoří samostatnou přílohu těchto všeobecných podmínek pro Klub doporučitelů.

 

Body za věrnost můžete následně využít na Vaše další objednávky nebo si je střádat a využít dle Vašeho uvážení v případě výměny za jiné produkty u jiných poskytovatelů služeb či zboží, pokud bude taková možnost kupujícímu (dále jen „zákazník“) ze strany prodávajícího na základě jeho spolupráce se třetími osobami umožněna.

 

Kredity je také možné získat ve formě Bodů za doporučení, a to v případě, že se Váš známý registruje v našem internetovém obchodě přes Vámi zaslaný unikátní odkaz a pokud tento Váš známý nakoupí naše produkty (zboží). Dále máte možnost získat Body za doporučení, pokud pošlete odkaz na nákup konkrétního produktu svému známému doporučení známému přes odkaz uvedený u konkrétního produktu ve Vašem účtu doporučitele.

 

1 UNICUS bod odpovídá slevě ve výši 1,- Kč na Váš další nákup

Příklad: Registrovaný zákazník č. 1 koupí 4PACK Formula Veritas BF –  4 Měsíční kůra 120 tablet za 4.500,- Kč. Do zákaznické zóny se mu připíše např.  480 UNICUS bodů. Dále může zákazník č. 1 využít doporučení známého nebo blízké osoby, za které získá bodů v případě, že tato osoba, která se zaregistrovala, po její registraci prostřednictvím odkazu registrovaného zákazníka (tzv. „Váš link doporučitele“ dostupný v sekci registrovaného zákazníka v sekci „Můj účet doporučitele“), [1] [2] nakoupí některý z produktů prodávajícího v internetovém obchodě. Pokud například známý (zákazník č. 2) nakoupil totéž zboží za 4.500,- Kč (4PACK Formula Veritas BF –  4 Měsíční kůra 120 tablet) získá registrovaný zákazník č. 1 dalších 782,6088 bodů.

 

Celkově tak zákazník č. 1 nastřádal v tomto našem vzorovém příkladu Body za věrnost ve výši 480 bodů a Body za doporučení ve výši 782,6088 bodů v přepočtené hodnotě 1.262,6088 Kč, které může využít na další nákup v našem e-shopu ve formě slevy na naše produkty ve stejné výši. Z obdobné činnosti mu budou stejným způsobem plynout další a další body.

 

 

 

 

 

UNICUS body lze uplatnit na e-shopu nebo v rámci soutěží či organizovaných akcí!

Body budou do Vaší zákaznické zóny připsány do 48 hodin od přijetí platby [3] [4] [RT5] za objednávku na náš účet. To nám to nějakou chvíli trvat, prosíme tedy o Vaši trpělivost. Počet bodů a jejich platnost zjistíte ve své zákaznické zóně po přihlášení. Platnost bodů za věrnost je celkem 120 dnů. Body za doporučení získané v konkrétním roce mají platnost do 31.12. tohoto roku (roku ve kterém byly získány).

 

Co je k tomu zapotřebí?

Výše uvedené výhody určené zákazníkům registrovaným ve věrnostním programu Klubu doporučitelů COMMUNITAS[6] [RT7]  je možné využívat pouze v případě splnění následujících podmínek pro zařazení do programu:

1)    Registrace zákazníka do programu klubu doporučitelů Communitas na webových stránkách https://www.unicuscommunitas.com/cs/;

2)    udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů vztahujících se k tomuto exkluzivnímu programu;

3)    Udělením souhlasu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami klubu doporučitelů COMMUNITAS.


 

II. Všeobecné obchodní podmínky věrnostního programu Klub doporučitelů COMMUNITAS

 

1      Úvodní ustanovení

 

1.1       Společnost UNICUS COMMUNITAS s.r.o., IČO: 09126996, DIČ CZ09126996, sídlem Příkop 834/8, Zábrdovice, 602 00 Brno (dále jen prodávající) tímto stanovuje podmínky Věrnostního programu s názvem Klub doporučitelů COMMUNITAS („dále jen Věrnostní program“), které jsou uvedeny na webové stránce , provozované společností prodávajícího (dále také jako „Věrnostní program“), jejichž odsouhlasením se rozumí první využití (uplatnění) tohoto věrnostního programu registrovaným zákazníkem prodávajícího (dále jen „zákazník“) a jimiž se zavazuje zákazník tyto podmínky dodržovat (dále jen „VOP“ či „podmínky Věrnostního programu“).

1.2       Zákazníkem se rozumí osoba kupujícího (spotřebitele), která čerpá dodatkové služby Věrnostního programu.

1.3       Zákaznická zóna znamená on-line aplikaci provozovanou prodávajícím pro evidenci bodů pro možnost uplatnění slevy z kupní ceny na zboží, přehled fakturace, přístup ke smluvní dokumentaci a dalším údajům v souvislosti s Věrnostním programem.

1.4       Produktem či zbožím se rozumí jednotlivé produkty prodávajícího nacházející se v internetovém obchodu podávajícího (dále jen „e-shop“)

 

2.1       Tyto všeobecné obchodní podmínky věrnostního programu - Věrnostní program s názvem „Klub doporučitelů COMMUNITAS“[8] [RT9]  jsou aktivní a účinný ode dne účinnosti těchto Všeobecných obchodních podmínek – Klub doporučitelů COMMUNITAS, které jsou ve smyslu § 1751 odst. 1 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) obchodními podmínkami pro dodatkové služby prodávajícího činěné v rámci Věrnostního programu (zejm. uplatnění slev, možnost, možnost kontaktování prodávajícího pro převedení bodů ke třetí osobě či navázání obchodní spolupráce).

 

2.2       Věrnostní program lze po registraci osoby v postavení zákazníka využívat na webu https://www.unicuscommunitas.com/cs/prihlasit?create_account=1.

 

2.3       Věrnostní program je doplňková bezplatná služba, která Zákazníkům umožňuje získat věrnostní body (dále jen „Body za věrnost“) a body za doporučení (dále jen „Body za doporučení“). Zákazník může získat jednotlivé druhy bodů následujícími způsoby:

2.3.1  Body za věrnost

2.3.1.1            Zakoupením zboží (dále také jako „produkt“ či „produkty“) v e-shopu na stránkách prodávajícího (https://www.unicuscommunitas.com/cs/3-e-shop), a to podle příslušného množství zakoupených produktů. K připsání Bodů za věrnost do zákaznické zóny registrovaného zákazníka dochází nejpozději do 48[10] [11]  hodin od připsání platby [12] [13] na účet prodávajícího. Doba přijetí se může lišit podle zvoleného typu platby produktů. UNICUS body podle tohoto bodu budou připsány pouze v případě, že zákazník zboží převezme a za nakoupené zboží zaplatí kupní cenu a následně od kupní smlouvy neodstoupí nebo produkt nevrátí prodávajícímu.[14] [RT15] 

2.3.1.2            Registrovaný zákazník schválí odběr newsletteru prodávajícího zasílaného na registrační e-mail zákazníka užitý při registraci do Věrnostního programu v sekci zákaznické zóny zákazníka, bude-li tato možnost prodávajícím zavedena. Body za věrnost za odběr newsletteru lze získat pouze jedenkrát.[RT16] 

2.3.2  Body za doporučení - Jakmile se další osoba prostřednictvím odkazu zákazníka zaregistruje do Klubu doporučitelů COMMUNITAS a provede nákup produktů z e-shopu, a bude s ní tudíž uzavřena platná a účinná kupní smlouva od níž zákazník (tato třetí osoba) neodstoupí a ani zakoupený produkt nevrátí, a dále jej převezme. Odkaz zákazníka podle předchozí věty určený k doporučení třetí osoby do Věrnostního programu lze nalézt v zákaznické sekci. Po registraci třetí osoby a uskutečněné platbě za nákup a převzetí zakoupených produktů ze strany příjemce doporučujícího odkazu bude příslušný počet Bodů za doporučení (podle touto osobou zakoupených produktů) připsán na účet doporučitele (registrovaného zákazníka). Za jednu doporučenou osobu může registrovaný zákazník získat Body za doporučení pokaždé, když tato osoba uskuteční nákup. Pokud zákazníkem registrovaná osoba zašle odkaz k registraci do Věrnostního programu další osobě, získává zákazník při nákupu produktu touto další osobou také Body za doporučení z nákupu této další osoby. V případě podle předchozí věty tak získá Body za doporučení jak zákazník (1. osoba v řetězci), tak osoba zákazníkem registrovaná (2. osoba v řetězci), a to ve výši podle přílohy těchto Všeobecných obchodních podmínek.

2.3.2.1            Body za doporučení je možné získat také prostřednictvím nákupu jiného zákazníka z odkazu na e-shop zaslaným registrovaným zákazníkem v sekci „Můj účet doporučitele“, podsekci „produkty a provize“ zákazníkem.

 

2.4       Zákazník je povinen před využitím Věrnostního programu ověřit, že má řádně vyplněný formulář pro registraci zákazníka webových stránkách s e-shopem prodávajícího, dostupný na adrese https://www.unicuscommunitas.com/cs/prihlasit?create_account=1, do něhož uvedl úplné, správné a pravdivé údaje a tento odeslal prodávajícímu. Registrací zákazníka vzniká zákaznická zóna, do které se lze přihlásit zadáním emailu a hesla.

 

2.5       Body za věrnost a Body za doporučení se podle zmiňovaných způsobů (viz odst. 2.3 těchto VOP) připisují podle Sazebníku bodů, který je přílohou č 1 těchto všeobecných obchodních podmínek a je jejich nedílnou součástí a počet bodů je u každého z produktů individuální. Prodávající si vyhrazuje právo změnit Sazebník bodů, a to ve vztahu k oběma druhům bodů (Body za věrnost, Body za doporučení). Zákazník registrací do věrnostního programu souhlasí s tím, že si před každým nákup ověří aktuální platný Sazebník bodů.

 

2.6       Sazebník bodů určuje fixním způsobem bodovou hodnotu ve vztahu ke konkrétní kategorii bodů (Body za věrnost, Body za doporučení) a dále ve vztahu k jednotlivým výrobkům. V Sazebníku bodů je také určen odpovídající poměr  Do hodnoty objednávky produktu, z níž je určována výše obdržených Bodů (Body za věrnost či Body za doporučení) se nezapočítává částka za dopravu a platbu.[17] [RT18] 

 

2.7       Zákazník může uplatnit své Věrnostní body ve lhůtě 120 dnů od připsání bodů do svého zákaznického účtu (rozhraní) a Body za doporučení ve lhůtě do 31.12. toho roku, v němž byly připsány do účtu zákazníka (rozhraní), a to ve formě získání slevy na koupi zboží, přičemž jeden bod (Jak Bod za věrnost, tak Bod za doporučení) má hodnotu slevy na produkty prodávajícího ve výši 1 Kč.

 

2.8       Vždy je možné uplatnit body pouze ve vztahu ke kupní ceně zboží, a tak, že zákazník v každém případě musí zaplatit za zboží, konkrétně za každou 1 krabičku jakéhokoliv produktu prodávajícího nejméně 500,- Kč z kupní ceny předmětného produktu, a to při využití slevy na produkt. Uplatnění slevy se považuje za žádost registrovaného zákazníka o využití slevy z kupní ceny zboží. Zákazník může uplatnit žádost o slevu (v podobě vygenerovaného elektronického poukazu) pouze za již v minulosti připsané body (Body za věrnost, Body za doporučení), nikoliv za body (Body za věrnost, Body za doporučení) přidělené nebo očekávané v souvislosti s aktuálním nákupem zboží (s prováděnou transakcí).

 

2.9       Uplatnění bodů (Body za věrnost, Body za doporučení) je možné prostřednictvím vygenerovaného elektronického poukazu – voucheru v zákaznickém účtu registrovaného zákazníka, v sekci „Můj účet doporučitele“, podsekci „Moje kupóny“ a následně vepsáním (případně vložením) kódu voucheru, a to v předposledním kroku  nákupního košíku (před vybráním možnosti „objednat“) na e-shopu dostupného na drese:  https://www.unicuscommunitas.com/cs/3-e-shop. Podrobný vizuální návod k uplatnění je k nalezení na následující adrese: https://www.unicuscommunitas.com/img/cms/body%20n%C3%A1vod.pdf. Uplatnění a připsaní bodů je možné pouze tehdy, pokud zákazníci nakupují produkty po přihlášení v zákaznickém účtu.

 

2.10    Body (Body za věrnost, Body za doporučení) nelze převádět v rámci zákaznických účtů u jednotlivých registrovaných zákazníků.

 

2.11    Každá fyzická osoba smí disponovat pouze jedním zákaznickým účtem. V případě, že prodávající zjistí, že jediný zákazník založil více zákaznických účtů (provedl více registrací) může prodávající rozhodnout o zrušení zákaznického účtu nebo všech těchto účtů a odmítnout umožnění využívání výhod plynoucích ze zákaznického účtu registrovaného zákazníka.

 

2.12    Body (Body za věrnost, Body za doporučení) nejsou elektronickými penězi ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.

 

2.13    Body (Body za věrnost, Body za doporučení) nejsou oběživem ani zákonným platidlem, peněžními prostředky, měnou, směnkou, šekem nebo platební poukázkou, cennými papíry či investičními nástroji ani věcmi v obdobném smyslu či obdobného účelu. Body (Body za věrnost, Body za doporučení) nezakládají pohledávku zákazníka za prodávajícím a na uplatnění slevy z ceny není právní nárok.

 

2.14    Prodávající může rozhodnout, že slevu z ceny zákazníkovi neposkytne, a to zejm. v následujících případech:

a)    Zákazník odstoupí od kupní smlouvy;

b)    Zákazník se vůči prodávajícímu nebo v souvislosti s produkty prodávajícího dopustí protiprávního jednání;

c)     Zákazník se vůči prodávajícímu dopustí hrubého porušení dobrých mravů;

d)    Zákazník opakovaně jinak zmaří účel kupní smlouvy;

e)    Zákazník zasáhl do duševního vlastnictví prodávajícího nebo jinak porušil jeho práva;

f)      Zákazník opakovaně v minulosti nepřevzal zakoupené zboží;

g)    Zákazník odvolal souhlas se zpracováním osobních údajů prodávajícímu nebo jeho zpracovateli nebo požádal o omezení užití osobních údajů nebo jejich výmaz, který znemožní prodávajícímu nadále poskytování výhod spojených s věrnostním programem zákazníkovi ve stejném rozsahu jako doposud.

 

2.15    Body (Body za věrnost, Body za doporučení) nejsou přidělovány při použití dárkového poukazu nebo slevového kupónu (darovaného v listinné či elektronické podobě jednou osobou jiné osobě) a slevu uplatněnou využitím bodů (Body za věrnost, Body za doporučení) není možné kombinovat se slevou na zboží podle dárkové poukázky nebo slevového kupónu (darovaného v listinné či elektronické podobě jednou osobou jiné osobě).[19] [RT20]  Rovněž si prodávající vyhrazuje právo rozhodnout o nepřidělení bodů (Body za věrnost, Body za doporučení) v případě zvláštních prodejních akcí prodávajícího platných pro určité období, jako jsou např. Státní svátky, jiné zvláštní prodejní akce (události) prodávajícího (např. tzv. Černý pátek/Black Friday), neboť v případě takové akce mohou platit pouze podmínky konkrétní prodejní akce. O těchto změnách bude zákazník předem vždy informován.

 

2.16    Body (Body za věrnost, Body za doporučení) ve Věrnostním programu lze užívat pouze a výlučně pro vlastní osobní potřebu, a nikoliv pro výkon podnikatelské činnosti zákazníka.

 

2.17    Stav bodů (Body za věrnost, Body za doporučení) zákazníka lze zjistit v zákaznické zóně po přihlášení registrovaného zákazníka. V případě reklamací je nutné se neprodleně obrátit na podporu zákazníků prodávajícího na emailu info@unicuscommunitas.com. Prostřednictvím podpory může registrovaný uživatel uplatnit výhrady k připsání bodů nebo stavu bodového konta. V případě uplatnění výhrad bude postupováno obdobně podle ustanovení odst. 7.7 Základních všeobecných podmínek (Základní obchodní podmínky – neregistrovaný zákazník).

 

2.18    V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy na nákup zboží, při kterém byly body (Body za věrnost či Body za doporučení) uplatněny či naopak získány, dojde ke korekci stavu bodů (Body za věrnost či Body za doporučení) v zákaznické zóně.

 

3      Premium Program pro dlouhodobé uživatele produktů řady Sir Antons

3.1           Zákazník může být zařazen na základě rozhodnutí firmy UNICUS COMMUNITAS do Premium Programu (později také označen jako PP) pro dlouhodobé uživatele doplňků stravy řady Sir Antons.

3.2           Rozsah produktů a velikosti balení určuje společnost UNICUS SOMMUNITAS, stejně tak cenu jednotlivých balení a cenu poštovného a balného.

3.3           Zákazník může být zařazen do PP jen jednou za „život“ a souhlasí s těmito  pravidly PP, tedy že musí nejméně 6 po sobě jdoucích měsíců objednávat a zaplatit 1 krabičku (30 kapslí) daného produktu. V opačném případě může být z PP vyloučen.

3.4           V případě více než 12 měsíční nečinnosti v PP. Žádná objednávka, může být také z PP programu vyloučen

3.5           V PP programu jsou produkty již výrazně zlevněny a žádné body za věrnost (kredity), nebo dodatečné slevy výměnou za kredity nejsou možné. Takové objednávky budou společností UNICUS COMMUNITAS považovány za neplatné a budou stornovány.

 

4      Závěrečná ustanovení

 

4.1       V případě podezření ze zneužití Věrnostního programu nebo bodů (Body za věrnost, Body za doporučení) podle těchto VOP zákazníkem si prodávající vyhrazuje právo odebrat zákazníkovi body (Body za věrnost, Body za doporučení) do doby, než bude podezření vyvráceno.

 

4.2       Prodávající výslovně uvádí, že v případě využívání Bodů (Body za věrnost, Body za doporučení), není na slevu právní nárok a Body (Body za věrnost, Body za doporučení) nezakládají pohledávku zákazníka za prodávajícím, a to zejm. s přihlédnutím k odst. 2.13 těchto všeobecných obchodních podmínek (Všeobecné obchodní podmínky – Klub doporučitelů COMMUNITAS).

 

4.3       Prodávající si vyhrazuje právo zrušit zákaznický účet zákazníkovi, který závažným způsobem porušil všeobecné obchodní podmínky nebo tyto podmínky Věrnostního programu. Závažným porušením se rozumí zejm. případy uvedené v odst. 2.14 těchto obchodních podmínek Věrnostního programu podmínek (Všeobecné obchodní podmínky – Klub doporučitelů COMMUNITAS). Prodávající může rozhodnout o zrušení zákaznického účtu registrovaného uživatele také v případě, kdy zákazník v posledních      36[21] [RT22]  měsících nevyužil zákaznického účtu v rámci Věrnostního programu.

 

4.4       Okamžikem zániku členství (zákaznického účtu) ve Věrnostním programu zanikají zákazníkovi také veškeré nároky a výhody se členstvím ve Věrnostním programu spojené, jakož i veškeré nevyčerpané slevy, bonusy či obdobné možnosti plnění prodávajícího ve prospěch zákazníka.

 

4.5       Tyto obchodní podmínky Věrnostního programu navazují na základní všeobecné obchodní podmínky prodávajícího a jsou součástí všeobecných obchodních podmínek prodávajícího. Tyto podmínky Věrnostního programu upravují pouze vyšší míru participace a zájmu zákazníka o produkty prodávajícího, a to v úrovni „registrovaný zákazník“ prodávajícího, za něž je při splnění podmínek Věrnostního programu prodávající oprávněn poskytovat kupujícímu výhody podle tohoto Věrnostního programu.

 

4.6       Věrnostní program, není-li uvedeno jinak, se řídí občanským zákoníkem v platném a účinném znění. Pravidla týkající se ochrany osobních údajů se řídí všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího. V ostatních záležitostech zejm. nákupu, prodeje, doručování a reklamací vad se uplatňují všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (Základní obchodní podmínky – Neregistrovaný zákazník).

 

4.7       Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení či změnu připisování UNICUS bodů. V případě takového kroku bude Zákazníka informovat před dokončením objednávky, ze které budou body připsány či aktualizovanými obchodními podmínkami.

 

4.8       Získání UNICUS bodů z objednávky v rámci Věrnostního programu je automatické pro každého registrovaného zákazníka prodávajícího, s výjimkami podle podmínek věrnostního programu (zejm. odst. 2.14 podmínek Věrnostního programu). Jejich získáním se zákazník k ničemu vůči prodávajícímu nezavazuje. Uplatnění UNICUS bodů na nákup je dobrovolné. V případě uplynutí platnosti bodů nemá zákazník nárok na jejich obnovení.

 

4.9       Registrace do Věrnostního programu je ze strany zákazníka dobrovolná a je prováděna na základě pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv omylu, tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Zákazník je povinen se seznámit s podmínkami Věrnostního programu.

 

4.10    Veškeré výhody v rámci Věrnostního programu nejsou právně vymahatelné. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv upravit či změnit podmínky Věrnostního programu, zejm. koeficienty pro přepočítání výše přidělovaných bodů (Body za věrnost, Body za doporučení) za jednotlivé produkty prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje v odůvodněných případech právo ukončit Věrnostní program.

 

4.11    Prodávající si vyhrazuje právo neuznat a nepřidělit body (Body za věrnost, Body za doporučení), které nebyly načteny v zákaznickém účtu zákazníka a které byly získány z důvodu technické chyby systému prodávajícího, omylu či body které byly zákazníkovi načteny v souvislosti se zrušenou transakcí v souvislosti koupě zboží.

 

4.12    Prodávající si vyhrazuje právo na pořádání reklamních nebo jiných marketingových časově omezených akcí, přičemž pravidla pro konkrétní akce budou k dispozici u prodávajícího a dále si vyhrazuje právo pravidla akcí změnit nebo takové akce přerušit nebo zrušit.

 

4.13    Tyto podmínky Věrnostního programu nabývají platnosti dnem 01.09.2022 a účinnosti dnem 01.03.2024.

 

 

Přílohy:

Příloha č. 1 - Sazebník bodů