Business condition

Pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) umístěného na internetové adrese www.unicuscommunitas.com.

společnost

UNICUS COMMUNITAS s.r.o.
vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 117393
sídlo a doručovací adresa    


Příkop 843/4,
602 00 Brno
Česká Republika
09126996
emailová adresa info@unicuscommunitas.com
tel. +420 603 702 700

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) smluvní vztah mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně prodávajícího je společnost UNICUS COMMUNITAS s.r.o., IČ 09126996, vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 117393, se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno (dále jen „prodávající“) a na straně kupujícího spotřebitel (dále jen „kupující“), tedy práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a Kupujícím (dále jen „kupní smlouva“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je provozován na webové stránce dostupné na internetové adrese www.unicuscommunitas.com (dále jen „internetový obchod“ a „webová stránka“). prodávající je podnikatelem.

1.2 Za spotřebitele je v těchto VOP v souladu s občanským zákoníkem považován každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím prostřednictvím webového rozhraní na shora uvedené webové stránce (dále jen „webové rozhraní“) nebo s prodávajícím jinak jedná.

1.3 VOP se nevztahují na ty případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, tedy jedná jako podnikatel.

1.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2. Předmět kupní smlouvy

2.1 Přehled zboží určeného prodávajícím k prodeji je uveden v internetovém obchodu dostupném na webové stránce (dále jen „zboží“). Kupující bere na vědomí, že veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodu jsou nezávazné a že prezentace zboží (včetně fotografií zboží) prostřednictvím internetového obchodu má informativní charakter, přičemž prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, i když je mu objednávka kupujícího doručena. Prodávající je zároveň oprávněn odmítnout objednávku zboží, pokud by prodejem zboží kupujícímu měly být porušeny obecně závazné právní předpisy, pokud kupující v minulosti porušil obchodní podmínky, opakovaně nepřevzal doručované zboží, či jinak porušil obecně závazné právní předpisy dopadající na koupi zboží v internetovém obchodu.

2.2 Kupující je povinen před požitím zboží se podrobně seznámit s příbalovou informací, která je ke zboží přiložena, zejména s doporučeným dávkováním. Prodávající neodpovídá za negativní zdravotní následky způsobené užitím zboží v rozporu s příbalovou informací.

3. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

3.1 Kupující může provádět objednání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu (dále jen „jednorázová objednávka“) nebo ze svého uživatelského účtu, který mu je po registraci na webových stránkách zřízen (dále jen „uživatelský účet“).

3.2 Při registraci uživatelského účtu, při objednávce prostřednictvím uživatelského účtu i při jednorázové objednávce neregistrovaným kupujícím je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Dojde-li na straně kupujícího ke změně údajů, je povinen tyto údaje ve svém uživatelském účtu aktualizovat. Kupující bere na vědomí, že prodávající bude při své činnosti včetně plnění povinností z kupní smlouvy vycházet z toho, že údaje uvedené kupujícím jsou pravdivé a správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem (dále jen „přístupové údaje“), přičemž kupující je povinen tyto přístupové údaje nesdělovat třetím osobám a přiměřeným způsobem je zabezpečit proti zneužití včetně neoprávněného přihlášení do uživatelského účtu. Prodávající je oprávněn uživatelský účet zrušit, pokud kupující uživatelský účet, který mu byl zřízen, nevyužívá déle něž 24 měsíců a/nebo pokud kupující opakovaně poruší své povinnosti, které mu plynou z kupní smlouvy včetně těchto VOP, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

3.3 Zboží je v internetovém obchodu objednáváno prostřednictvím objednávkového formuláře, který je dostupný v rámci webového rozhraní (dále jen „objednávkový formulář“). Objednávkový formulář obsahuje zejména (nikoliv však pouze) následující údaje:

 • specifikaci objednávaného zboží včetně počtu kusů objednávaného zboží,
 • výši kupní ceny objednávaného zboží, způsob úhrady kupní ceny a požadovaný způsob doručení objednávaného zboží,
 • informaci o nákladech spojených s balením a dodáním objednaného zboží,

(dále také „objednávka“).

3.4 V souladu s ust. § 1826 odst. 3 občanského zákoníku má kupující před odesláním objednávky prodávajícímu možnost zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které od objednávkového formuláře vložil včetně možnosti opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávkového formuláře. V závěru procesu objednání zboží jsou kupujícímu zprostředkovány pomocí interaktivního odkazu VOP v aktuálním znění. Souhlas s VOP je nutné provést zaškrtnutím příslušného políčka, které se nachází u interaktivního odkazu na VOP. Zaškrtnutím souhlasu s VOP kupující potvrzuje, že se před odesláním objednávky seznámil s aktuálním zněním VOP (včetně aktuálního znění Reklamačního řádu) a že s nimi bez výhrad souhlasí a akceptuje je. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“, které je zobrazeno v rámci objednávkového formuláře. Před odesláním je kupující povinen zkontrolovat správnost údajů uvedených v objednávce. Okamžikem kliknutí na tlačítko „objednat“ je objednávka odeslána prodávajícímu. Kupující bere na vědomí, že údaje uvedené v odeslané objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé a že prodávající si jejich správnost a pravdivost nijak dále neověřuje.

3.5 Objednávka je považována za platnou, jsou-li v ní vyplněné veškeré v objednávkovém formuláři předepsané údaje a je-li prostřednictvím webového rozhraní odeslána (kliknutím na tlačítko „objednat“) prodávajícímu.

3.6 Prodávající je vždy oprávněn dle svého uvážení (množství zboží, výše kupní ceny apod.) ověřit objednávku u kupujícího, a to na emailové adrese kupujícího nebo na telefonním čísle kupujícího uvedeném v objednávce nebo v uživatelském účtu a kupující je povinen objednávku prodávajícímu verifikovat (dodatečně potvrdit). Pokud kupující objednávku prodávajícímu neverifikuje do 24 hodin od okamžiku, kdy byl prodávajícím s žádostí o dodatečné potvrzení objednávky kontaktován, bude objednávka prodávajícím považována za neuskutečněnou a prodávající k ní nebude nadále přihlížet. Toto bere kupující výslovně na vědomí.

3.7 Prodávající je povinen neprodleně po obdržení objednávky, nejpozději však do 48 hodin po obdržení objednávky, kupujícímu toto obdržení objednávky potvrdit (dále jen „potvrzení přijetí objednávky“), a to elektronickou poštou na emailovou adresu kupujícího, kterou má kupující uvedenou v uživatelském účtu (v případě objednání prostřednictvím uživatelského účtu) nebo kterou kupující prodávajícímu sdělil v objednávce (v případě jednorázové objednávky) – (dále jen „emailová adresa kupujícího“).

3.8 V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku prodávající předem vylučuje přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou provedenými ze strany kupujícího. 

3.9 Smluvní vztah vzniká mezi prodávajícím a kupujícím potvrzením přijetí objednávky, které je kupujícímu doručeno elektronickou poštou na emailovou adresu kupujícího.

3.10 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavření kupní smlouvy. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku pro uskutečnění objednávky a uzavření kupní smlouvy jsou v běžné výši, tj. ve výši závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

4. Kupní cena a platební podmínky

4.1 U zboží je vždy v internetovém obchodě uvedena kupní cena včetně daně z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši (DPH). Kupní cena uvedená v internetovém obchodu je cenou smluvní, přičemž kupující odesláním objednávky mimo jiné potvrzuje svůj souhlas s výší kupní ceny. Kupní cena zboží je platná po tu dobu, kdy je zobrazována v internetovém obchodu.

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen prodávajícímu také zaplatit náklady spojené se zabalením zboží a dodáním zboží do místa určeného kupujícím (dále jen „náklady spojené s dodáním zboží“), a to ve smluvené výši. O výši nákladů spojených s dodáním zboží je kupující informován v rámci objednávkového formuláře před odesláním objednávky. Kupující bere na vědomí, že náklady spojené s dodáním zboží se mohou lišit v závislosti na zvoleném způsobu úhrady kupní ceny a doručení zboží. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 Kupní cenu je kupující povinen zaplatit prodávajícímu některým z následujících způsobů:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. ú.: 2801860843/2010, vedený u FIO banka, a.s.

4.4 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, čímž však není dotčeno právo prodávajícího požadovat po kupujícím úhradu kupní ceny předem v souladu s čl. IV.6. těchto VOP.

4.5 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří (3) kalendářních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupní cena uhrazena okamžikem připsání na bankovní účet prodávajícího.

4.6 Prodávající je dle svého uvážení s ohledem na množství objednaného zboží, výši kupní ceny nebo výši nákladů spojených s dodáním zboží oprávněn požadovat po kupujícím úhradu celé kupní ceny (včetně nákladů spojených s dodáním zboží) před odesláním zboží kupujícímu. Je-li požadováno zaplacení kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu, potvrdí prodávající úhradu kupní ceny kupujícímu elektronickou poštou na emailovou adresu kupujícího. Aplikace ust. § 2119 odst. 1 občanského zákoníku na smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím založený kupní smlouvou je těmito VOP vyloučena.

4.7 Je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb provedených na základě kupní smlouvy kupujícím daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – faktura bude mít náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy. Daňový doklad – faktura je kupujícímu vystavena po uhrazení kupní ceny zboží a zaslána elektronickou poštou na emailovou adresu kupujícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH)

4.8 Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je prodávající povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. Přeprava a dodání zboží, nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody na věci

5.1 Zboží je možné doručit jen na území České republiky.

5.2 Dodání zboží je zajišťováno prostřednictvím poštovních služeb dle aktuální nabídky poskytovatelů poštovních služeb. Náklady spojené s dodáním zboží jsou uvedeny u jednotlivých možných způsobů dodání zboží.

5.3 Přehled možných způsobů dodání zboží je uveden v internetovém obchodu, přičemž možnosti způsobu dodání zboží určuje prodávající. Kupující je oprávněn prostřednictvím objednávkového formuláře zvolit některý z možných (dostupných) způsobů dodání zboží.

5.4 Je-li zboží dodáváno prostřednictvím poskytovatele poštovních nebo zásilkových služeb na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při jeho dodání. Při převzetí zboží od poskytovatele poštovních nebo zásilkových služeb je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit poskytovateli poštovních nebo zásilkových služeb. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5.5 V případě potřeby opakovaného doručování zboží kupujícímu, která je dána z důvodu stojící na straně kupujícího (špatně uvedená adresa v objednávce, neoprávněné odmítnutí převzetí zboží apod.), je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží. 

5.6 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny včetně nákladů spojených s dodáním zboží, nebo převzetím zboží, podle toho, co nastane později.

5.7 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem dodání zboží kupujícímu.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1 Kupující jakožto spotřebitel má v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v uvedené lhůtě prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu prodávajícího: info@unicuscommunitas.com nebo písemně na adresu prodávajícího: Příkop 843/4, 602 00 Brno. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář, jenž tvoří přílohu těchto VOP.

6.2 Kupující bere na vědomí, že v souladu s ust. § 1837 nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy, na základě které je dodáno zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, nebo o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakožto i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

6.3 V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od ruší od svého počátku. Byl-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu i dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.4 Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží včetně nákladů na přepravu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.5 V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

6.6 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.7 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7. Odpovědnost z vadného plnění

7.1 Práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Prodávající poskytuje v souladu s ust. § 2165 odst. 2 občanského zákoníku kupujícímu na zboží záruku po dobu, která je uvedena na obalu každého zboží jako doba spotřeby. Kupující bere na vědomí, že při určení doby spotřeby vyznačené na obalu zboží se předpokládá, že kupující dodrží veškeré podmínky pro řádné skladování zboží, které jsou uvedeny na obalu zboží. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným skladování zboží, neodborným zacházením, jakožto i vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou.

7.4 Kupující může případné vady zboží reklamovat u prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění na emailové adrese reklamace@unicuscommunitas.com.

7.5 Kupující je povinen prodávajícímu prokázat, že se jedná o zboží zakoupené u prodávajícího.

7.6 Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, nebo odstoupit od kupní smlouvy. Kupující oznámí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení kupní smlouvy.

7.7 Prodávající je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace.

7.8 Kdo má právo podle ust. § 1923, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

7.9 Postup při uplatnění práv z vadného plnění podrobně upravuje Reklamační řád, který je nedílnou součástí těchto VOP (dále jen „Reklamační řád“).

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím samostatného dokumentu.

9. Stížnosti spotřebitelů a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

9.1 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.2 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@unicuscommunitas.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na emailovou adresu kupujícího.

9.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.4 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10. Závěrečná ustanovení

10.1 VOP, Reklamační řád a kupní smlouva jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

10.2 Kupující souhlasí, že mu v případě potřeby bude prodávajícím doručováno na emailovou adresu kupujícího.

10.3 Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP a Reklamačního řádu.

10.4 Kupní smlouva, VOP a Reklamační řád se řídí právním řádem České republiky. 

10.5 Kupní smlouva včetně VOP k okamžiku odeslání objednávky kupujícím je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.6 Nedílnou součástí těchto VOP je:

 • Reklamační řád
 • Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je ke stažení zde (odkaz)

10.7 Tyto VOP jsou platné od 20.10.2020.